1. Adatvédelmi jogszabály célja

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató azért jött létre, hogy biztosítsa az adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelését, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adatbiztonsági jogszabályok rendelkezéseit.

Jelen adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal.

2. Alapfogalmak a személyes adatokkal kapcsolatban

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége
személyes adat: Személyes adatnak minősül minden olyan adat, ami egy természetes személlyes (érintett) kapcsolatba hozható, vagy bármilyen vonatkoztatás levonható az adatokból az érintettre vonatkozóan.
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
BestPhotoTour: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)
adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az BestPhotoTour-ral kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az BestPhotoTourvel vagy az adatfeldolgozóval

3. Adatkezelési alapelvek

A www.bestphototour.com weboldal üzemeltetője (továbbiakban üzemeltető) csakis olyan személyes adatokat kezel, amelyhez előzetesen a felhasználó hozzájárult és megfelelő tájékoztatást kap az adatfelvételmódjáról, céljáról és elveiről. Az üzemeltető kizárólag meghatározott célból kezeli a személyes adatokat, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében. Az adatok kezelése a felhasználók számára világos céllal történik és az adatokat csak a jogszabály által előírt ideig vannak megőrizve.

Kizárólag olyan személyes adatok kezelése történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához nélkülözhetetlen. A személyes adatok kezelése csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben történik. Az alábbi adatkezelés célja, hogy a honlapon lévő kapcsolati űrlapokon (ajánlatkérés, kapcsolat) keresztül az üzemeltető fel tudja venni az érdeklődőkkel a kapcsolatot és így a szolgáltatását tudja értékesíteni.

Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat nem az eredeti célnak megfelelően kívánja az üzemeltető felhasználni, erről előzetesen köteles a felhasználót tájékoztatni és a hozzájárulását kérni, illetve lehetőséget kell biztosítania számára, hogy adatainak felhasználást megtiltsa.

A felhasználó kérheti, hogy tájékoztatva legyen személyes adatai kezeléséről vagy ha úgy dönt, akkor a személyes adatai törléséről. Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltetője köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 30 nap.

Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a felhasználó által használt szolgáltatásainak fejlesztése és/vagy működtetése érdekében továbbítja. Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

A weboldal külső (nem az üzemelő. által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Ezen linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az üzemeltető minden felelősségét kizárja.

4. Adatkezelések a weboldalon

4.1 A weboldal látogatóinak adatai

A www.bestphototour.com weboldalának egyes részei ún. ‘cookie’-kat helyezhetnek el a látogatók számítógépén. Ezek – egyéb látogatószámot mérő módszerekkel együtt – a weboldal adott oldalainak látogatottságáról szolgáltatnak információt. Nem gyűjt be személyes adatokat az egyes látogatókról, és az információ kizárólag együttes formában jelenik meg. E technológiának és a szolgáltatott információknak célja weboldal fejlesztése, valamint a visszatérő látogatók elérhetőségeinek és személyes adatainak tárolása későbbi látogatásokhoz.
A felhasználó a saját számítógépéről ki tudja törölni a cookie-kat, illetve ha akarja meg is tilthatja alkalmazásukat. Általában a Beállítások / Adatvédelem alatti menüpontban állítható be.

4.2 Ajánlatkérés

 • Jogalap: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely akkor történik, amikor a e-mailt küld a www.bestphototour.com weboldalon keresztül. A látogató addig nem is tud e-mailt küldeni, amíg hozzá nem járul, hogy adatait kezelhesse az üzemeltető.
 • Kezelt adatok köre: név, cégnév, email cím, telefonszám, jelenlegi weboldala
 • Adatkezelés célja: A beérkezett ajánlatok összegyűjtése és a megadott adatok alapján ajánlatadás az aktuális szolgáltatásra. Későbbiekben pedig az érdeklődővel a kapcsolattartás.
 • Adatok kezelésének ideje: Az BestPhotoTour a személyes adatokat az adatkezelés céljának ideje alatt kezeli. Tehát a bejövő ajánlatkéréstől számítva maximum 30 napig. Ez abban az esetben módosulhat, ha a felhasználó kéri az adatainak a törlését vagy vissza nem vonja a hozzájárulását.

4.3 Kapcsolat

Adatkezelés célja: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása. 

 • Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó  kérdésekről. Szolgáltatás értékesítésére az 5.1-es pontban részletezett ajánlatkérő űrlap biztosít lehetőséget.
 • Jogalap: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely akkor történik, amikor a e-mailt küld a www.bestphototour.com weboldalon keresztül, vagy igénybe veszi a weboldalon található chat lehetőséget.
 • Kezelt adatok köre: név, email cím, üzenet, IP-cím.
 • Adatok kezelésének ideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
 • Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

5. Adatbiztonság

BestPhotoTour az adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az BestPhotoTour a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. Jogorvoslat

Érintett kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, illetve ha szükségét érzi, akkor kérheti az adatok módosítását vagy törlését bármelyik elérhetőségen keresztül.
Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltetője köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 30 nap.
A valóságtól eltérő személyes adatokat az BestPhotoTour köteles javítani.
Az BestPhotoTour a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha bármelyik adat jogellenes, téves, hiányos vagy az adatkezelési nyilatkozatban feltűntetett tárolási ideje lejárt (30 nap), akkor az üzemeltető az adatokat törli.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az BestPhotoTour vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

Az üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az BestPhotoTour mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK FÉL ÁLTALI FELHASZNÁLÁSA

Megoszthatjuk az Ön adatait harmadik felekkel, ha Ön kifejezetten engedélyezi számunkra az adatok megosztását.

Ezen kívül a Weboldal harmadik fél szolgáltatókat is igénybe vehet, akik a Weboldal különböző aspektusait szolgálják ki. Az egyes harmadik fél szolgáltatók személyes adatainak felhasználását az adott szolgáltató adatvédelmi irányelvei határozzák meg. A Weboldal jelenleg a következő harmadik fél szolgáltatókat használja:

Google Analytics – ez a szolgáltatás nyomon követi a Weboldal használatát, és olyan információkat szolgáltat, mint például a hivatkozó weboldalak és a felhasználói műveletek a Weboldalon. A Google Analytics rögzítheti az Ön IP-címét, de a Google Analytics más személyes információt nem rögzít.

Mailchimp- ezt a szolgáltatást az e-mail frissítések és hírlevelek kézbesítésére használják. Az Ön nevét és e-mail címét tároljuk az ilyen közlemények kézbesítése céljából.

Nem ellenőrizzük ezeknek a harmadik feleknek a nyomon követési technológiáit, illetve azt, hogy hogyan használják azokat. Ha bármilyen kérdése van egy hirdetéssel vagy más célzott tartalommal kapcsolatban, forduljon közvetlenül a felelős szolgáltatóhoz

HÍRLEVELEK

A Weboldalon feliratkozhat hírlevelünkre, amelyet reklámcélokra használhatunk. Minden kiküldött hírlevél nyomkövető pixeleket tartalmazhat. A pixel az e-mailekbe van beágyazva, és lehetővé teszi az online marketingkampányok sikerének elemzését. Ezen nyomkövető pixelek miatt láthatjuk, hogy Ön megnyit-e és mikor nyitja meg az e-mailt, és hogy az e-mailben mely linkekre kattint. Továbbá ez lehetővé teszi a Weboldal számára, hogy a jövőbeli hírlevelek tartalmát a felhasználó érdeklődési köréhez igazítsa. Ezt a viselkedést nem adjuk tovább harmadik félnek.