Az alábbi általános szerződési feltételek a BestPhotoTour által szervezett csoportos utazásokra érvényesek. Az általános szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 1. A szerződés tárgya
  A BestPhotoTour és az Utas közötti jogviszony a szerződés megkötésével jön létre. Az szerződés alapján a BestPhotoTour az Utas által kiválasztott túra (utazás) szerint meghatározható személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló általános szolgáltatásokat nyújt, amelynek fejében az Utas díjat fizet. Az utazás ára egyrészt a Részvételi díj ellenértékéből, másrészt az abba nem foglalt, külön felszámításra kerülő további költségekből és díjtételekből (pl. belépődíjak, borravalók, vízumdíjak, egyéb fakultatív programok díjai stb.) áll.
 2. Az szerződés megkötése
  Az Utas és a BestPhotoTour között a szerződés az alábbiak szerint jön létre: Az Utas kitölti a személyes adataival a BestPhotoTour honlapján a Jelentkezési lapot. Az utazásra jelentkezni kizárólag interneten, a www.bestphototour.com honlapon keresztül lehet. Bármilyen egyéb módon (telefonon, szóban, közösségi oldalakon stb.) jelentkezést a BestPhotoTour nem fogad el.
  A Jelentkezési lapon az Utas által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért az Utas felel, a BestPhotoTour az így megadott adatokkal teszi meg a szükséges foglalásokat. Az Utas által hibásan megadott adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért a BestPhotoTour nem vállal felelősséget.
  A BestPhotoTour fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben indoklás nélkül elálljon a szerződés megkötésétől.
  Amennyiben a BestPhotoTour részéről fennáll a szerződéskötési szándék, a BestPhotoTour regisztrálja az Utas jelentkezését és elekronikusan elküldi a szerződést és általános tudnivalókat, amely tartalmazza a Részvételi díj megfizetéséhez szükséges adatokat, határidőket és az utazás sajátosságait tartalmazó részletes információkat.
  A jelentkezés akkor válik érvényessé, ha az Utas a BestPhotoTour által megállapított előleget a BestPhotoTour számára eljuttatja (banki átutalás, internetes átutalás, személyes befizetés).
 3. Fizetési feltételek
  Az utazás ára minden esetben azokat, és csak azokat a költségeket és a BestPhotoTour által nyújtandó általános szolgáltatások árát és a szervezési díjat tartalmazza, amik a honlapon az adott túrára vonatkozó „Az utazás ára tartalmazza” címszó mögött olvashatók.
  A BestPhotoTour a Részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő pontja szerinti) díjak összegét a honlapon, az utazás oldalán a részletes tájékoztató részeként megjelöli.
  A fizetendő teljes Részvételi díj, a Díjelőleg és Hátralék mértékét a BestPhotoTour a honlapján közli.
  Az Utas köteles részvételi díj teljes összegét a BestPhotoTour felhívására az indulás előtt 90 nappal befizetni.
  Az utazás ára az éppen aktuális devizaárfolyam és/vagy helyi infláció miatt változhat. Erről a BestPhotoTour legkésőbb 10 nappal az utazás megkezdése előtt köteles e-mailben az Utast értesíteni.
 4. Elállási feltételek
  Az Utas az utazás megkezdése előtt az általános szerződéstől általános elállási joga alapján írásban, a BestPhotoTour részére elektronikus úton megküldött nyilatkozattal bármikor elállhat (az utazás Utas általi lemondása). Az elállás a közléssel hatályosul.
  Az előleg mértékének meghatározása a BestPhotoTour feladata, és utazásonként és túránként eltérő lehet.
  Az Utas elállhat a szerződéstől, ha a szerződés lényeges feltételét a BestPhotoTour az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja jelentős mértékben módosítani vagy a „Részvételi díjat“ kívánja jelentős mértékben emelni.
  Amennyiben az Utas elállására ezen okok valamelyike alapján kerül sor, a BestPhotoTour a teljes megfizetett díjat visszatéríti az Utas részére. A BestPhotoTourt kártérítési és kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
  A BestPhotoTour az általános tudnivalókban tünteti fel az utazás megszervezéséhez szükséges legalacsonyabb résztvevőszámot.
  A szerződés jogszerű, de az utazást megelőzően történt megszűnését követően (az Utas részéről történő útlemondás esetén) a felszabaduló helyek értékesítése kizárólag a BestPhotoTour tevékenysége eredményének minősül, így erre hivatkozással a korábbi Utasok a lemondási díj, valamint kártalanítás-fizetési kötelezettségük mértékének csökkentését ezen okból nem igényelhetik.
  Amennyiben az Utas az indulás előtt legkésőbb 60 nappal lemondja az utat, úgy a teljes ár mínusz az előleg visszafizetésre kerül.
  Amennyiben az Utas az indulás előtt legkésőbb 40 nappal lemondja az utat, úgy a teljes ár 50% visszafizetésre kerül.
  Amennyiben az Utas az indulás előtti 30 napon belül mondja le az utat, akkor sajnos nem tudunk visszatéríteni semmit a befizetett árból.
 5. Hibás teljesítés és kifogáskezelés
  A BestPhotoTour felel a szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nemteljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
  a.) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza;
  b.) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az általános szerződésben vállalt szolgáltatásával nincs kapcsolatban, és a hibát a BestPhotoTour ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
  c.) vis maior (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, különlegesen szélsőséges időjárás stb.) esetén
  A BestPhotoTour nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.
  A BestPhotoTour fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, amelyekre az BestPhotoTour-nak nincs ráhatása.
  Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. közlekedési eszköz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a BestPhotoTour fenntartja.
  Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a BestPhotoTour adott ki, az általános szerződés teljesítése és a BestPhotoTour kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem a BestPhotoTour-on, sem annak közreműködőin; azokért a BestPhotoTour nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
  Ha a szerződéstől eltérő teljesítés oka az Utas magatartása, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet, egyebekben a szerződésszegés tényét, a keletkezett kár összegét és a kettő közötti okozati összefüggést az Utasnak kell igazolnia. A BestPhotoTour felelőssége a szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért összesen legfeljebb a részvételi díjnak megfelelő összegig terjed.
  Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az Utas tartozik felelősséggel.
  A BestPhotoTour felhívja Utasai figyelmét, hogy repülőjegy értékesítéssel nem foglalkozik.
  Repülős utaknál a légi személyszállítás vonatkozásában – a poggyászok szállítására is kiterjedően – az Utas közvetlenül a légitársasággal kerül jogviszonyba, így a légi utazással kapcsolatos igényeit, kifogásait a légitársasággal szemben érvényesítheti. A BestPhotoTour felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 6. A felek további jogai és kötelezettségei
  Az utazás ára az utasbiztosítás költségeit nem tartalmazza. Az utasbiztosítást az Utasnak személyesen, magának kell intéznie. Tekintettel a BestPhotoTour által szervezett csoportos utazások különleges és speciális jellegére (távoli helyszínek, stb.) az Utas kötelezően vállalja, hogy az utazás időtartamára az utazás sajátosságainak megfelelő útlemondási-, baleset- és poggyászbiztosítást köt.
  Ennek elmulasztása esetén a BestPhotoTour az utazáson való részvételt megtagadhatja.
  Az Utas kötelezi magát, hogy az utazáson ill. annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, illetve amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az általános szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent.
  Az Utas az utazáson saját felelősségére vesz részt, illetve az egyes programok/ általános szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt. Ezen körülményekre figyelemmel a BestPhotoTour kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az Utastól elvárt fokozott figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint a BestPhotoTour megbízottjának e körbe tartozó utasításaitól, javaslataitól történő eltérés, illetve annak be nem tartása miatt következtek be.
  A BestPhotoTour rögzíti, hogy az egyes utazások részletes leírásai a www.bestphototour.com honlapon elérhetőek. A BestPhotoTour fenntartja a jogot arra, hogy ezen pont szerinti tájékoztatásától eltérjen, amely esetben a változásokról köteles az Utast az általános szerződés megkötését megelőzően, igazolható módon tájékoztatni. A honlapon közzétett leírást a felek írásbeli tájékoztatásnak tekintik. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.